Regulamin Klubu Bilardowego ArenA

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie osoby, które chcą przebywać w klubie i na jego terenie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem klubu.  Wejście do budynku i na jego teren oznacza, iż zaakceptowano warunki opisane w niniejszym Regulaminie.

2. Napoje alkoholowe są sprzedawane i podawane jedynie osobom, które ukończyły 18 rok życia.

3. Jeśli obsługa ma wątpliwości dotyczące wieku osoby zamawiającej alkohol, ma prawo zażądać od niej przedstawienia dokumentu tożsamości zawierającego datę urodzenia. Jeśli dana osoba nie przedstawi dokumentu potwierdzającego pełnoletność, Obsługa Klubu ma prawo odmówić sprzedania jej napojów alkoholowych.

§ 2

GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP, REZERWACJE I STOŁY

 1. Klub czynny jest w godzinach podanych na drzwiach wejściowych do klubu oraz na stronie internetowej www.bilard.waw.pl.

2. Wstęp do klubu jest bezpłatny.

3. Rezerwacji stolików, stołów bilardowych można dokonać bezpośrednio w klubie lub telefonicznie pod numerem 22 620 47 08.

4. Stoły zarezerwowane są płatne od godziny rezerwacji (nie od momentu przyjścia osoby rezerwującej)

5. Rezerwacja na stoliki i stoły bilardowe ważna jest tylko przez 5 minut (od początku rezerwacji). Jeśli w tym czasie nie pojawi się żadna osoba, by ją odebrać  ani nie przedzwoni do klubu – rezerwacja przepada, chyba że jest to rezerwacja wcześniej ustalona i opłacona.

6. Czas gry na stołach liczony jest do momentu oddania zestawu bil do baru.

§ 3

WSTĘP DO KLUBU

1. W klubie mogą przebywać wszystkie osoby, które nie otrzymały wcześniej zakazu wstępu wydanego przez Właściciela.

2. Osoby, które swoim zachowaniem w rażący sposób naruszają niniejszy Regulamin podczas przebywania w klubie i na jego terenie mogą zostać natychmiast wyproszone z zakazem jego powrotu wydanym przez Personel klubu, Ochronę klubu lub przez Właściciela Klubu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.

3. Zakaz wstępu do klubu mają osoby, które są w znacznym stopniu nietrzeźwe, są pod wpływem środków odurzających, są agresywne lub naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Klub jest obiektem monitorowanym.

2. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub mogą uszkodzić sprzęt elektroniczny znajdujący się w klubie.

3. Obsługa klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej lub będącej pod wpływem środków odurzających.

4. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.

5. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, Obsługi i Właściciela klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

6. Osobom przebywającym w klubie zabrania się:

· zachowania naruszającego ogólnie przyjęte normy społeczne;

· zachowania się w sposób agresywny, stwarzający zagrożenie dla innych gości klubu;

· wnoszenia do klubu i konsumpcji własnego jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych;

· przyprowadzania zwierząt do klubu;

· wnoszenia do klubu i zażywania środków odurzających;

· posiadania i wnoszenia przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych, broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w klubie;

· zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych – nie uzgodnionych wcześniej z Właścicielem klubu;

· wykonywania zdjęć lub nagrywania materiału video bez uzgodnienia wcześniej tego faktu z Właścicielem klubu;

· zanieczyszczania i zaśmiecania klubu oraz terenu należącego do klubu oraz niszczenia mienia klubu i innych osób.

7. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa zostaną wyproszone z klubu i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, przekazane odpowiednim władzom.

§ 5

ZDJĘCIA I REJESTRACJA VIDEO WYDARZEŃ W PUBIE

1. Klub może fotografować i filmować wybrane swoje wydarzenia, a osoby przebywające w tym czasie wyrażają jednocześnie zgodę na bycie fotografowanym i filmowanym. Tylko na prośbę klienta klub może nie publikować materiałów z jego wizerunkiem.

2. Materiał zdjęciowy i filmowy zarejestrowany podczas wydarzeń w klubie, będzie wykorzystywane do celów promocyjnych klubu i w pierwszej kolejności publikowany na stronach: www.bilard.waw.pl oraz www.facebook.com. Aby uzyskać informacje na temat wszystkich miejsc publikacji wybranego materiału, proszę kierować zapytania na adres kontakt@bilard.waw.pl .

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. Właściciel, Obsługa klubu i Ochrona nie ponoszą odpowiedzialności za garderobę oraz rzeczy pozostawione czy zagubione przez gości w klubu.

2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do klubu.

3. Za zniszczenia wyposażenia klubu, osoby które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Właściciel klubu.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w klubie oraz na terenie przyległym do klubu.

3. Skargi i wnioski będą rozpatrywane jedynie, po przedłożeniu ich w formie pisemnej.